36 Krejbjerg - Hjerk Nor - Hjortholm

P: Krejbjerg (N 56° 39.354', E 8° 51.737') eller Lysen (N 56° 41.556', E 8° 52.237')
L: 16,9 km
Markering: Blå

Ruten kan være kombineret cykel og gåtur. Der er en meget smuk natur ved Hjerk Nor og et unikt landskab ved Hjortholm.

 Krejbjerg

Krejbjerg er en hyggelig lille landsby. Centralt i byen ligger kirken, der har elementer fra fl ere forskellige stilperioder. Kirken har således romansk kor og skib med to sengotiske tilbygninger: Tårn mod vest og våbenhus ved nordsiden. Mod syd ligger et stort kapel fra midten af 1500-tallet eller lidt senere. På kirkegården kan man se mindesten over hhv. Jens Væver og Bertel Nørgaard. Jens Væver var fi skeren, der i 1848 opfandt snurrevoddet - en opfi ndelse, der stadig bliver brugt langt ud over landets grænser som almindeligt fi skeredskab. Snurrevoddet var revolutionerende for limfjordsfi skeriet, fordi det gjorde fi skeriet mere fl eksibelt. Snurrevoddet kunne bruges alle steder, hvor en båd kunne forankres, og gav mulighed for at fi ske i alle retninger fra udgangspositionen. Jens Væver blev i 1912 hædret med Dannebrogsordenen for sin opfi ndelse. Ikke langt fra kirken på Ginnerupvej er der indrettet et Jens Væver museum. Der er gratis adgang. Bertel Nørgaard var folketingsmedlem og startede i 1851 den første højskole i Salling, kaldet ”Den Højere Bondeskole” på sin gård i Krejbjerg. Det lå Bertel Nørgaard stærkt på sinde at sikre oplysning og uddannelse til den yngre generation af bondestanden samtidig med, at de unge ikke skulle rives bort fra deres stand. Med en ihærdig indsats lykkedes det Bertel Nørgaard at få indført offentligt tilskud til højskoleophold, så fl ere kunne få råd til at komme på skolebænken. Skolen startede op med 15 elever i alderen 15 - 18 år. Eleverne boede hos lokale folk på egnen og blev undervist i en skolestue, der var indrettet i en af gårdens længer. Der var undervisning i alle almene fag, men også timer i f.eks. landmåling, havebrug og grundtræk inden for dyrlægevidenskaben. Skolen fl yttede til Oddense i 1855, men blev nedlagt i 1907.

Hjerk Nor

Hjerk Nor byder på rige naturoplevelser. Floraen og faunaen i området er rig med mange forskellige vilde planter, bl.a. smukke arter af gøgeurt. Området er et godt 3 ”Havnen” ved Lysen Bredning I 1800-tallet dannede tangen ud til Hjortholm sammen med stranden på nordsiden ved Lysen Bredning en naturhavn, hvor større skibe på grund af ret gode vanddybder kunne lægge til. Her kunne de laste og losse uden at betale afgifter. Det var til stor irritation for Skive by, og da byen i 1869 fi k anlagt en havn, blev der indsendt en udgangspunkt for en snapseurtetur, idet man også kan fi nde mange vilde krydderurter. Omkring Hjerk Nor er der fundet køkkenmøddinger. De er opstået i tilknytning til ertebøllekulturens bopladser i ældre stenalder og består af muslingeskaller, ben m.m.. Man kan fi nde køkkenmøddinger fl ere steder langs stenalderhavets kystlinie.

”Havnen” ved Lysen Bredning

I 1800-tallet dannede tangen ud til Hjortholm sammen med stranden på nordsiden ved Lysen Bredning en naturhavn, hvor større skibe på grund af ret gode vanddybder kunne lægge til. Her kunne de laste og losse uden at betale afgifter. Det var til stor irritation for Skive by, og da byen i 1869 fik anlagt en havn, blev der indsendt enklage til regeringen. Havnedriften ved Lysen Bredning blev herefter forbudt, selvom den lille naturhavn lå ideelt for Vest- og Nordsalling. 4 Hjortholm Hjortholm er en delvis overskyllet halvø. Ved normal/lav vandstand kan man gå ud på halvøen. Hjortholm har ligesom flere andre steder ved Hjerk Nor været boplads for jægerfolket i ældre stenalders ertebøllekultur. Man kan være heldig at fi nde fl ækker og andre forarbejdede redskaber i fl int. Fuglelivet på Hjortholm er rigt. Her har fuglene et godt vadeområde, hvor de uforstyrret kan søge føde. Når man kommer gående langs stranden mod Hjortholm, vil der ofte være store fl okke af strand- og vadefugle, der letter og fl yver over vandet på larmende fl ugt fra de forstyrrende gæster. Fra de nærliggende sivområder kan man være heldig at høre de dybere lyde fra rørdrum og gøg.

Slusen ved Lysen Odde

Slusen er bygget i 1899 og styrer, at saltvandet fra fjorden ikke trænger ind i Hjerk Nor ved højvande, og derved forringer græsningen på de store, inddæmmede engarealer.

Viummølle Å

Ådalen, hvor Viummølle Å løber ud i Hjerk Nor, er et meget naturskønt område. En bro fører over åen op til et lille stykke løvskov. Her fi ndes en smuk plads, hvor man for år tilbage holdt møder på Grundlovsdag. 7 Krøgeborg Voldsted Ved Krejbjerggård, et lille stykke fra den afmærkede rute, kan man se resterne af et gammelt voldsted, hvor der omkring 1300 – 1400 tallet har været en borg. Man ved, at biskop Friis omkring 1520 – 1530’erne søgte om at få tilladelse til at fl ytte lensarbejdet fra Krøgeborg til sin gård Spøttrup. Krejbjerggård må altså en gang have været en bispegård under Viborg Stift.

 

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77